สำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติความเป็นมา

“สำนักงานสิทธิประโยชน์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยยุบหน่วยงานสำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อ “สำนักงานสิทธิประโยชน์” เป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัดฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์

ปณิธาน

สำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดปณิธานในการทำงานอย่างแน่วแน่ในการ “ยกระดับมาตรฐาน และให้บริการอย่างมืออาชีพ” เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงการมี Service Mind ที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

สำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัย และคำนึงถึงสิทธิ์ของนักศึกษา