ห้องประชุมขนาดเล็ก

ห้อง 6-203

เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารพิฆเณศ STUDENT CENTER รองรับการจัดงานประชุมกลุ่มย่อย รองรับผู้ร่วมงานไม่เกิน 40 คน 

ห้อง 6-209 , 6-210 , 6-211 , 6-212

เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารพิฆเณศ STUDENT CENTER รองรับการจัดงานประชุมกลุ่มย่อย รองรับผู้ร่วมงานไม่เกิน 15 คน